Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Trzcianecki Bon Żłobkowy

Trzcianeccy rodzice i opiekunowie, korzystający z niepublicznych form opieki nad dziećmi do lat 3, od 2020 roku będą mogli skorzystać z Trzcianeckiego Bonu Żłobkowego. Świadczenie te pozwoli na wyrównanie szans w dostępie do opieki nad dziećmi, poprzez częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w niepublicznym żłobku lub klubie malucha.

 

Uchwała NR XVII/166/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia rodzinnego, pn. Trzcianecki Bon Żłobkowy, dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3

Świadczenie Trzcianecki Bon Żłobkowy przysługuje jeżeli osoba:

 

 • zawarła umowę o objęcie dziecka opieką z podmiotem niepublicznym prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy na terenie gminy Trzcianka;
 • zamieszkuje z dzieckiem na terenie gminy Trzcianka oraz rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Czarnkowie, w związku z miejscem zamieszkiwania w gminie Trzcianka;
 • jest zatrudniona i wykonuje czynną pracę zawodową lub wykonuje inną pracę zarobkową, lub pobiera naukę w systemie dziennym; niniejszy warunek stosuje się również odpowiednio do osoby, z którą wychowuje dziecko;
 • nie korzysta z urlopu wychowawczego;
 • nie ubiega się o przyjęcie do gminnych oddziałów żłobkowych w Trzciance.

Wysokość świadczenia wynosi różnicę pomiędzy opłatą stałą ustaloną dla placówki publicznej, a opłatą stałą wynikającą z umowy zawartej z podmiotem niepublicznym prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy na terenie gminy Trzcianka, jednak nie więcej niż 400,00zł miesięcznie.

 • prawo do świadczenia ustala się na rok szkolny, trwający od 1 września do 31 sierpnia kolejnego roku kalendarzowego;
 • pierwszy okres,  na który ustalane jest prawo do świadczenia rozpoczyna się 1 stycznia 2020r. i kończy się  31 sierpnia 2020r.

Świadczenie, pn. Trzcianecki Bon Żłobkowy nie przysługuję jeżeli:

 

 • dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy  zastępczej;
 • osobie, która nie sprawuje osobistej opieki nad dzieckiem;
 • osobie, która korzysta z dofinansowania kosztów opieki nad dzieckiem z innych źródeł;
 • jeżeli dziecko korzysta z usług publicznego żłobka.

 • W przypadku złożenia wniosku po rozpoczęciu roku szkolnego prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca roku szkolnego.
 • Jeżeli umowa o objęcie dziecka opieką jest zawarta na okres krótszy niż do końca roku szkolnego, prawo do świadczenia ustala się na okres, na jaki została zawarta umowa o objęcie dziecka opieką.
 • W przypadku zbiegu prawa do świadczenia, świadczenie wypłaca się osobie uprawnionej, która pierwsza złożyła wniosek i zawarła umowę o objęcie dziecka opieką.
 • W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na przysługiwanie prawa do świadczenia, pn. Trzcianecki Bon Żłobkowy, rodzic otrzymujący świadczenie jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Burmistrza Trzcianki.
 • Wznowienie wypłaty wstrzymanych świadczeń następuje jeżeli rodzic spełnia warunki do przyznania świadczenia. W takim przypadku wypłaca się świadczenie za okres wstrzymania, za który rodzic udokumentował spełnianie warunków do przyznania świadczenia. Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanych świadczeń nie nastąpi do końca roku szkolnego, prawo do świadczeń  wygasa.
 • Świadczenie rodzinne, pn. Trzcianecki Bon Żłobkowy wypłacone mimo okoliczności powodujących ustanie prawa do powyższego świadczenia uznaje się za nienależnie pobrane.
 • Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na rachunek bankowy wskazany przez Urząd Miejski Trzcianki. Odsetki ustawowe za opóźnienie nalicza się do pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia do dnia spłaty.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego, pn. Trzcianecki Bon Żłobkowy można składać do Burmistrza Trzcianki od 2 stycznia 2020 roku.

 

POBIERZ WNIOSEK

 

WAŻNE! Składając wniosek proszę nie zapominać o wymaganych załącznikach.

 

Wnioski można składać:

 

Osobiście:

W Referacie Spraw Społecznych

Urzędu Miejskiego Trzcianki

pokojach nr 015 i 016

ul. Sikorskiego 7

64-980 Trzcianka

 

Za pośrednictwem poczty:

Urząd Miejski Trzcianki

ul. Sikorskiego 7

64-980 Trzcianka