Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Karta Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia. Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzic (rodzice) nie mają na utrzymaniu, co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki (uczących się do 25 roku życia), Karta Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica.

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

 

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

 

 • w przypadku rodzica, który miał lub ma na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci niezbędne jest posiadanie numerów PESEL, co najmniej trójki dzieci
 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób pełnoletnich przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu
  w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami wymienionymi powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza dokumentami wymienionymi powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W przypadku utraty Karty Dużej Rodziny należy  złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty (taki sam wniosek jak o wydanie karty) dla osoby, której karta uległa zniszczeniu/została skradziona/zgubiona i dołączyć do niego oświadczenie do duplikatu oraz potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 9,78 zł. Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7 lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego Trzcianki na nr 80 1240 3741 1111 0000 4456 5279. W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

 

W przypadku złożenia przez członka rodziny wniosku tylko o Kartę mobilną, jeśli jest już Karta plastikowa, lub składany jest wniosek o Kartę plastikową, a jest już Kartę mobilną, (czyli domawiana jest druga forma Karty) należy dołączyć do niego potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie dodatkowej formy karty. Opłata za wydanie dodatkowej formy karty wynosi 9,21 zł. Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7 lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego Trzcianki na nr 80 1240 3741 1111 0000 4456 5279.  W tytule przelewu należy wpisać: opłata za zamówienie dodatkowej formy dla (imię i nazwisko osoby, dla której wnosimy o wydanie  karty).

 

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w: Centrum Usług Społecznych w Trzciance, ul. Władysława Broniewskiego 7 w poniedziałek w godz. 7.00 – 16.00, wtorek, środę i czwartek godz. 15.00, w piątek w godz. 7.00 – 14.00.

 

Czas oczekiwania na tradycyjną (plastikową) Kartę Dużej Rodziny wynosi ok. miesiąc. Po otrzymaniu sms -a, że karta jest do odbioru w Centrum Usług Społecznych, należy ją odebrać osobiście (za okazaniem dowodu osobistego) w siedzibie Centrum Usług Społecznych przy ul. Broniewskiego 7.

 

Wzór papierowej formy wniosku o Kartę Dużej Rodziny oraz wzory załączników znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

 

Najprościej i najszybciej można złożyć wniosek za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tiahttps://empatia.mpips.gov.pl/