Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Baza stowarzyszeń i fundacji


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Ogrodowa 8
64 – 980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 67 216 41 28
Prezes
Tadeusz Francuzik

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • organizowanie lotów krajowych i zagranicznych gołębi pocztowych,
 • propagowanie zamiłowania do gołębi pocztowych.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Mickiewicza 50
64 – 980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 67 216 57 75
Przewodniczący
Irena Harbowska

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • działalność charytatywna,
 • tworzenie funduszy na cele socjalno-bytowe,
 • prowadzenie związkowej kasy pogrzebowej,
 • prowadzenie zespołów artystycznych,
 • współpraca z organami władzy samorządowej i organizacjami społecznymi,
 • organizowanie wycieczek, zabaw, pikników dla członków związku.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Prosta 5
64 – 980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 605 196 147
Osoba do kontaktu
Edward Henyk

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • upowszechnianie idei humanitaryzmu,
 • rozwój honorowego krwiodawstwa,
 • organizowanie pomocy materialnej osobom potrzebującym, niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych,
 • promocja zdrowia.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. P. Skargi 22
64 – 980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 67 216 29 70
Prezes
Marek Maluśkiewicz

http://www.facebook.com/nadnoteckie

 

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • ochrona przyrody (ochrona kulika wielkiego, sów, owadów zapylających itp.),
 • edukacja przyrodnicza (np. organizowanie spotkań, prelekcji, rajdów i biwaków, działalność wydawnicza),
 • badania naukowe (m.in. badania liczebności i rozmieszczenia wybranych gatunków ptaków doliny Noteci).


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
os. Słowackiego 24
64 – 980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 67 352 69 69
Prezes
Krzysztof Buller

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • propagowanie uprawiania sportu wśród młodzieży,
 • szkolenie młodzieży,
 • prowadzenie sekcji piłki nożnej,
 • prowadzenie sekcji podnoszenia ciężarów,
 • prowadzenia sekcji brydża sportowego.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Żeromskiego 28
64-980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 693 539 322
Prezes
Krzysztof Olech

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • organizacja ogólnodostępnych zajęć sportowych w sekcjach: szachowej, żeglarskiej oraz piłki siatkowej,
 • organizacja zawodów i imprez sportowych, a także udział w zawodach imprezach organizowanych przez inne podmioty,
 • prowadzenie kontaktów sportowych z organizacjami sportowymi w kraju i za granicą,
 • sprawowanie opieki prawnej nad zawodnikami w czasie zajęć treningowych i zawodów oraz imprez sportowych,
 • realizacja kalendarza imprez sportowych,
 • stosowanie innych środków i metod działalności niezbędnych dla osiągnięcia statutowych celów Klubu zgodnie z obowiązującym prawem.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Kopernika 5/8
64-980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 607 595 771
Prezes
Patryk Nowak

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • planowanie i organizowanie życia sportowego pracowników i zawodników w oparciu możliwości obiektowe i sprzętowe Miasta/Gminy Trzcianka oraz o pomoc organizacyjną i materialną sponsorów i sympatyków Klubu;
 • opracowanie i realizowanie szkolenia i doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów, zawodników i działaczy;
 • uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;
 • pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej;
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości przez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu;
 • współpraca z organizacjami o podobnych celach statutowych, promocja i organizacja wolontariatu;
 • podejmowanie innych działań dla realizacji celów i zadań statutowych;
  organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych mających na celu wspieranie działań statutowych.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
Parafia pw. Matki Bożej Saletyńskiej
ul. Witosa 5
64 – 980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 67 216 68 63
Przewodniczący
ks. Andrzej Żołyniak

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • stała opieka duchowa, comiesięczna zbiórka pieniężna w kościele na cele Caritas diecezji i parafii,
 • miesięczna pomoc materialna „w potrzebie” rodzinom z parafii.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela
ul. Żeromskiego 39, 64-980 Trzcianka
Prezes
ks. Marian Mordarski

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • prowadzenie ochronki parafialnej „Cichy Kącik”,
 • prowadzenie Katolickiego Domu Młodzieży oraz świetlicy dla młodzieży dojeżdżającej,
 • punkt wydawania żywności „Betania” – dla rodzin z parafii oraz z rodzin ze środowisk PGR, prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 • współpraca z ARSP i Pilskim Bankiem żywności,
 • prowadzenie świetlic środowiskowych w Niekursku i Nowej Wsi, grupa przyjaciół Domu Dziecka, Wspólnota „Wiara i Światło” dla dzieci niepełnosprawnych.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
Os. Słowackiego 24
64 - 980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 795 144 130
Prezes Zarządu
Elżbieta Horak

Celem Uniwersytetu jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej na rzecz osób starszych (50+) w zakresie:

 

 • podtrzymania tradycji narodowej;
 • ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania profilaktyki gerontologicznej;
 • podejmowania działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska;
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności charytatywnej;
 • rozwijania kontaktów i współpracy z władzami samorządowymi i instytucjami państwowymi;
 • edukacja osób starszych


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Sikorskiego 26
64-980 Trzcianka
Prezes
Anita Klimczak

Cele działania:

 

 • działalność charytatywna,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność wspierająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
 • działalność na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • tworzenie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • działalność promująca ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
 • rozwój turystyki i krajoznawstwa oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, a także promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Parkowa 11
64-980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 609 320 787
Prezes
Sebastian Kęcinski

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • krzewienie kultury sportowej w regionie,
 • popularyzacja sportów motorowych i motorowodnych oraz podnoszenie wiedzy technicznej, szczególnie wśród młodzieży,
 • integracja wszystkich pasjonatów sportów motorowych i motorowodnych w regionie,
 • działania na rzecz rozwoju i promocji miasta,
 • współorganizowanie imprez o charakterze sportowo-kulturalnym.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
Runowo 49/3
64-980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 501 773 560
Prezes
Jarosław Baranowski

Cele działalności Klubu:

 

 • Zrzeszenie członków w Klubie.
 • Prowadzenie różnych form szkolenia sportowego.
 • Organizowanie meczy i uczestnictwo w rozgrywkach.
 • Tworzenie warunków dla rozwoju piłki nożnej.
 • Pozyskiwanie środków dla realizacji działalności statutowej Klubu.
 • Propagowanie osiągnięć sportowych członków Klubu.

 

Środki i metody realizacji celów:

 

 • Propagowanie celów i zadań Klubu
 • Pozyskiwanie działaczy sportowych.
 • Organizowanie działalności rekreacyjno-sportowej na rzecz członków Klubu i mieszkańców.
 • Współdziałanie z organizacjami sportowymi, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami w zakresie działalności statutowej.
 • Współpraca z odpowiednimi ogniwami władzy samorządowej, administracji państwowej i organizacjami społecznymi.
 • Stosowanie innych środków sprzyjających rozwojowi sportu i kultury fizycznej na terenie działania Klubu.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Broniewskiego 2
64-980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 67 216 21 32
Przewodniczący
Przemysław Przybylski

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • reprezentowanie sportu polskiego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontaktach z narodowymi programami olimpiad specjalnych,
 • popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej, turystyki i innych form mających wpływ na doskonalenie sprawności fizycznej i psychofizycznej dzieci i dorosłych z upośledzeniem umysłowym, jak również ich rodzin, o charakterze krajowym i międzynarodowym,
 • zapewnienie udziału polskiej reprezentacji w europejskich i światowych igrzysk „Special Olympics” oraz innych imprezach tej organizacji poza granicami kraju,
 • pozyskiwanie środków na rzecz ruchu olimpiad specjalnych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wszelkie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną zmierzające do poprawy ich życia oraz oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej, której celem jest szeroko pojęte poszanowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich integracja ze społeczeństwem,
 • pozyskiwanie i organizacja wolontariatu na rzecz wspierania i rozwijania działań statutowych,
 • obejmowanie swoją działalnością również osób z niepełnosprawnością intelektualną poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

 

Zobacz historię działalności Sekcji Olimpiad Specjalnych Olimpijczyka Trzcianka


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. P. Skargi 23
64–980 Trzcianka

adres korespondencyjny: ul. P. Skargi 22, 64–980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 532 705 233
Prezes
Marek Maluśkiewicz

KRS: 0000642628

NIP: 7632132840

REGON: 365678647

 

http://www.facebook.com/polemlasem

 

Cele Fundacji to:

 

 1. poznawanie i promowanie walorów turystycznych, krajoznawczych i historycznych Polski oraz dążenie do ich zachowania, ochrona dóbr kultury, sztuki i tradycji,
 2. organizowanie, wspieranie i rozwijanie turystyki, z uwzględnieniem innowacyjnych jej form,
 3. propagowanie kultury fizycznej i sportu, wypoczynku, aktywności na świeżym powietrzu i zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu,
 4. promowanie wiedzy dotyczącej zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych, rozwijanie wiedzy z zakresu sztuki przetrwania (survivalu), pierwszej pomocy, ochrony i promocji zdrowia oraz zapobiegania patologiom społecznym,
 5. działania na rzecz ochrony przyrody i ekologii, szerzenia wiedzy przyrodniczej i ekologicznej,
 6. wspieranie edukacji, prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej,
 7. prowadzenie innej działalności społecznie użytecznej.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Ogrodowa 23
ul. Fabryczna 1 (adres siedziby)
64-980 Trzcianka
Prezes
Agnieszka Halama

KRS 0000457461

 

Celem Fundacji jest organizowanie, prowadzenie i propagowanie działań terapeutycznych, aktywizujących i pomocowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w sferze, kultury, edukacji i zdrowia.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego trybu życia;
 2. stworzenie placówki edukacyjnej, ośrodka rehabilitacyjnego; ośrodka psychoterapeutycznego oraz Ośrodka Aktywności Społecznej ;
 3. prowadzenie działań pomocowych dla osób wykluczonych społecznie i zawodowo, dzieci, osób niepełnosprawnych oraz seniorów
 4. odpłatną i nieodpłatną pracę z osobami niepełnosprawnymi, seniorami, przede wszystkim w zakresie rehabilitacji społecznej, zdrowotnej i zawodowej,
 5. odpłatne i nieodpłatne organizowanie i prowadzenie działalności psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych oraz ich otoczenia;
 6. odpłatne i nieodpłatne organizowanie obozów i warsztatów psychoterapeutycznych, dla osób uzależnionych, ich rodzin i bliskich oraz współdziałanie w tego rodzaju działaniach z innymi organizacjami.
 7. opracowanie i realizowanie programów profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych, i psychoterapeutycznych
 8. organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych form wypoczynku;
 9. odpłatne i nieodpłatne organizowanie spotkań, konkursów, warsztatów, konferencji, imprez kulturalno – edukacyjnych, sportowych oraz społeczno-zawodowych
 10. odpłatne i nieodpłatne prowadzenie działań terapeutycznych z udziałem zwierząt,
 11. odpłatne i nieodpłatne organizowanie szkolenia i hodowli psów oraz tworzenie standardów w zakresie prowadzenia hodowli;
 12. propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat kynologii i dogoterapii;
 13. prowadzenie kampanii na rzecz ochrony zwierząt i ich humanitarnego traktowania;
 14. stworzenie i prowadzenie centrum wolontariatu;
 15. organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych szkoleń dla wolontariuszy;
 16. promowanie i rozwijanie kształcenia na odległość;
 17. odpłatne i nieodpłatne prowadzenie tematycznych portali internetowych będących bazami elektronicznych zasobów edukacyjnych;
 18. odpłatne i nieodpłatne tworzenie e-podręczników, e-zasobów i kursów elearningowych;
 19. odpłatne i nieodpłatne prowadzenia platformy elearningowej;
 20. organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych szkoleń i kursów na tematy związane z działalnością fundacji;
 21. odpłatną i nieodpłatną współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi;
 22. zbiórkę i pozyskiwanie funduszy na cele statutowe, zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
 23. współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, instytucjami i firmami o podobnych celach działania;
 24. propagowanie działalności Fundacji poprzez radio, telewizję, prasę, Internet;
 25. sprzedaż materiałów reklamowych promujących Fundację;
 26. odpłatne i nieodpłatne organizowanie prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej i reklamowej;
 27. odpłatne i nieodpłatne prowadzenie kampanii informacyjnych i szkoleniowych;
 28. współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granicą, a także z władzami samorządowymi, rządowymi i służbami mundurowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 29. odpłatne i nieodpłatne prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, biuletynów i innych wydawnictw służących celom statutowym w szczególności w wersjach elektronicznych;
 30. uczestnictwo w odpłatnych i nieodpłatnych szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach podnoszących kwalifikacje wolontariuszy i pracowników Fundacji.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
Broniewskiego 2,
64-980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 605 196 152
Prezes
Michał Lewandowski


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Żeromskiego 15
64 – 980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 67 216 33 15
Starszy Cechu
Ryszard Woźny

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle,
 • udzielanie pomocy rzemieślnikom i innym przedsiębiorcom zrzeszonym w organizacjach samorządu gospodarczego rzemiosła,
 • reprezentowanie interesów środowiska wewnętrznego wobec organów administracji państwowej.