Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Baza stowarzyszeń i fundacji


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Za Stawem 24,
64-980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 724 649 217
Prezes
Łukasz Mleczak

Cele działalności Klubu:

 • planowanie i organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji ogólnorozwojowych oraz zdrowotnych;
 • doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu oraz osób stowarzyszonych z Klubem;
 • zapewnienie członkom Klubu oraz osobom stowarzyszonym z Klubem możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;
 • organizowanie współzawodnictwa sportowego;
 • uczestnictwo w imprezach sportowych;
 • angażowanie członków Klubu oraz osób stowarzyszonych z Klubem w różne formy aktywności fizycznej;
 • popularyzacja zasad sportowej rywalizacji;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży;
 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji środowiska lokalnego;
 • działanie zmierzające do zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Żeromskiego 24a, 64-980 Trzcianka

Cele zadania m.in.:

 • opracowanie i realizowanie szkolenia i doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów, zawodników i działaczy,
 • uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
Runowo 71
64-980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 607 109 291
Prezes
Magdalena Jeske


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Zielna 11
64-980 Trzcianka
Kontakt
Prezes
Beata Wołk


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
os. Ponatowskiego 3B
64-980 Trzcianka
Prezes
Joanna Kościelnik

Cel działania: 


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
os. Zacisze 11/13
64-980 Trzcianka
Prezes
Remigiusz Wojtera

Cele zadania m.in.:

 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej. a w szczególności osób z obszarów wiejskich
 • rozwój umiejetności, wiedzy i sztuki fotograficznej, artystycznej, wrażliwości na piękno przyrody, oraz popularyzację fotografii i postaw proekologicznych
 • upowszechnianie krajoznawstwai turystyki
 • działalność na rzecz przyrody


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
Plac Pocztowy 4/6
64-980 Trzcianka

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • wszechstronne propagowanie metod i technik w zakresie ochrony zwierząt,
  zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, a także współdziałanie w tym zakresie z samorządem terytorialnym oraz właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt i środowiska naturalnego,
 • współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie rozpoznania, ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń związanych z prawami zwierząt,
 • organizowanie kursów i szkoleń dla Inspektorów etatowych i społecznych Stowarzyszenia,
 • prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej i wydawniczej w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt,
 • aktywny udział w tworzeniu nowych przepisów prawa w zakresie ochrony zwierząt w tym sporządzania opinii,
 • współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie ochrony zwierząt i ochrony środowiska naturalnego,
 • doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
 • prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Słowackiego 1/7
64-980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 792 248 106
Przewodniczący
Stanisław Besaraba

Cele Stowarzyszenia:

 

 • społeczne działanie na rzecz ochrony przyrody i racjonalnego korzystania środowiska przyrodniczego oraz wpływanie na tworzenie warunków do optymalnego korzystania z ich wartości przez ogół obywateli.
 • promowanie przestrzeganie praw zwierząt i humanitarnego ich traktowania.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 • kształtowanie właściwego stosunku człowieka do środowiska przyrodniczego,
 • szerzenie w społeczeństwie (zarówno wśród dorosłych, jak i młodzieży) pełnego zrozumienia istoty znaczenia ochrony przyrody,
 • podejmowanie działań zmierzających do zahamowania degradacji środowiska przyrodniczego, zapobieganie o ochronę jego składników oraz inicjowanie prac zmierzających do prawidłowego jego kształcenia,
 • zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesieni im pomocy,
 • dbanie o humanitarne traktowanie zwierząt, ich poszanowanie, objęcie ochroną,
 • prowadzenie edukacji humanitarnej,
 • współpraca z instytucjami i innymi organizacjami społecznymi zajmującymi się ochrona zwierząt i środowiska,
 • reprezentowanie interesów zwierząt wobec władz samorządowych, organów administracji.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Fabryczna 1
64-980 Trzcianka


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. W. Broniewskiego 2
64-980 Trzcianka


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
os. Słowackiego ¼
64-980 Trzcianka


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
Oś. Leśne 4/2
64-980 Trzcianka


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Trzciance,
osiedle Juliusza Słowackiego 24,
czynne w środy od godz. 10:00 do 12:00.
Przedstawiciel
Roman Łusiewicz


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Dąbrowskiego 25/3
64-980 Trzcianka
Prezes
Arkadiusz Nowicki

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu;
 • rozwój krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 • planowanie i organizowanie życia sportowego w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz o pomoc organizacyjną i materialną sponsorów i sympatyków Stowarzyszenia;
 • organizowanie środowiska ludzi dorosłych do działań na rzecz zdrowia, kultury fizycznej i sportu;
 • promocja i organizacja wolontariatu wokół zadań kultury fizycznej, sportu i edukacji;
 • propagowanie bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • prowadzenie działalności w systemie edukacji narodowej, współdziałanie ze szkołami w realizacji celów wychowawczych i zadań sportowych;
 • ochrona i promocja zdrowia.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
64-980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 784 653 950
Przedstawiciel
Magdalena Karpuszak

Cele stowarzyszenia:

 1. Integracja rodzin dzieci z autyzmem i ze spektrum autyzmu.
 2. Organizowanie terapii dla dzieci i ich rodzin poprzez szkolenia, zajęcia terapeutyczne.
 3. Popularyzacja problematyki związanej z autyzmem.
 4. Pozyskiwanie środków finansowych na stworzenie sali zabaw i integracji sensorycznej dla dzieci z autyzmem.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Cykliczne spotkania, terapie, warsztaty zajęciowe i zabawy ruchowe.
 2. Organizowanie wycieczek informacyjnych dla rodzin dzieci z autyzmem.
 3. Organizowanie szkoleń, konferencji dla rodziców, terapeutów i nauczycieli.
 4. Szukanie sponsorów, darowizn oraz organizowanie zbiórek publicznych.
 5. Wkład własny (wiedza i doświadczenie rodziców).


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Adama Mickiewicza 33/3
64-980 Trzcianka


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Gorzowska 7
64-980 Trzcianka


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Gen. Wł. Sikorskiego, nr 25, lok. 29
64-980 Trzcianka


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
64-980 Rychlik, nr 91


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. gen. Władysława Sikorskiego nr 41, lok. 6
64-980 Trzcianka
Prezes
Andrzej Kotwicki

REGON: 365487746

NIP: 7632132716


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
Biała, ul. Parkowa 1
64-980 Trzcianka

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-moskit-1468773760106687/timeline/

 

Celem Stowarzyszenia jest  prowadzenie działalności szkoleniowej,  kulturalnej i terapeutycznej, na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych,  a w szczególności:

 

 1. działalność terapeutyczna;
 2. działalność charytatywna;
 3. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 4. ochrona i promocja zdrowia;
 5. działalność wspierająca naukę, edukację, oświatę, wychowanie i terapię;
 6. działalność na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony kultury   i dziedzictwa narodowego;
 7. tworzenie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze;
 8. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 9. działalność promująca ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
 10. rozwój turystyki i krajoznawstwa oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
 11. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Rzemieślnicza 7
64-980 Trzcianka
Kontakt

Prezes zarządu:

Jacek Radwański

 

Cele:

 

 • skupienie w jednej organizacji motorowodniaków, karawaningowców oraz ludzi uprawiających szeroko rozumianą turystykę,
 • promowanie i rowzwój bazy turystycznej a w szczególności budowa nowoczensego kempingu w gminie Trzcianka


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
os. 25-lecia 9 m. 6
64-980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 794 787 477
Prezes
Teresa Kaczmarowska

Działalność rozpoczęta we wrześniu 1988 roku.

 

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • obchody rocznic wydarzeń historycznych,
 • zachowanie pamięci o zesłańcach na Sybir.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Spokojna 2
64-980 Trzcianka

Telefon:

600 902 992 – dh Ewa Zakrzewska

602 101 863 – dh Krzysztof Zakrzewski

 

E-mail:

krzysztof.zakrzewski@zobal.com.pl

ewa.zakrzewska@zobal.com.pl

 

Związek realizuje swoje cele przez:

 

 1. prowadzenie indywidualnej i zbiorowej pracy wychowawczej wśród swoich członków metodą harcerską, charakteryzującą się następującymi elementami:
  dobrowolnym zobowiązaniem poprzez Obietnicę Zucha i Przyrzeczenie Harcerskie oraz Prawo Zucha i Prawo Harcerskie,
  samodoskonaleniem poprzez stopnie i sprawności,
  wychowaniem pośrednim – przez działanie: zabawę, grę, służbę,
  współdziałaniem i współpracą pomiędzy dorosłymi a dziećmi i młodzieżą oraz przykładem osobistym,
  pracą w zespołach: systemem zastępowym,
  tworzeniem wspólnot, integracją poprzez tradycję i symbolikę,
 2. organizowanie członków Związku w jednostkach organizacyjnych na zasadach określonych w statucie,
 3. kształcenie członków Związku,
 4. organizowanie działań społecznych pozwalających na realizację i popularyzację zadań Związku,
 5. publiczne wypowiadanie opinii o żywotnych sprawach społecznych, szczególnie dotyczących wychowania,
 6. [2]prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i gospodarczej,
 7. tworzenie placówek wychowawczych i szkoleniowych,
 8. rozwijanie kontaktów z organizacjami, których cele nie sprzeciwiają się celom Związku, w szczególności z organizacjami skautowymi i harcerskimi w Polsce, z organizacjami skautowymi na świecie oraz polskim harcerstwem poza granicami kraju,
 9. pomoc harcerstwu polskiemu poza granicami kraju,
 10. służbę na rzecz bliźnich, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych,
 11. podejmowanie innych inspirowanych przez członków Związku, zgodnych ze Statutem, działań o walorach wychowawczych.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
Komenda Hufca w Trzciance
ul. Broniewskiego 7
64 – 980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 691 637 928
Komendant Hufca
Andrzej Baranowicz

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • organizacja czasu wolnego,
 • cotygodniowe zbiórki drużyn,
 • organizacja imprez programowych,
 • organizacja aktywnego wypoczynku,
 • rozwój intelektualny i edukacja młodzieży.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzciance
ul. Chopina 36
64 – 980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 67 216 30 19
Prezes
Włodzimierz Topola

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów Szkoły Podstawowej nr 2,
 • angażowanie uczniów do różnych form aktywności ruchowej,
 • prowadzenie sekcji piłki nożnej, siatkowej, sekcji LA, żeglugi i turystycznej.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
Gimnazjum Nr 1 w Trzciance
ul. Staszica 6
64-980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 602 741 969
Prezes
Marek Kordek

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów Gimnazjum Nr 1,
 • angażowanie uczniów do różnych form aktywności ruchowej,
 • prowadzenie sekcji kajakarskiej.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
Gimnazjum nr 1 w Trzciance
ul. Staszica 6
64 – 980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 67 216 34 95

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia uczniów,
 • udział w zawodach i mistrzostwach.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzciance
ul. Broniewskiego 2
64 – 980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 67 216 21 32
Prezes
Przemysław Kasperczak

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • stałe podnoszenie sprawności fizycznej ogólnej i społecznej,
 • angażowanie ludzi do różnorodnych form aktywności ruchowej,
 • wypracowanie zdrowej rywalizacji sportowej i stosunków koleżeńskich podczas prowadzonych rozgrywek międzyklasowych w różnorodnych dyscyplinach sportowych.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Parkowa 1, Biała
64-980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 500 007 463
E-mail: pavol@o2.pl
Prezes
Pavol Antonič

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • rozwijanie różnych form kultury fizycznej;
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie;
 • integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania;
 • prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Mickiewicza 53a
64-980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 666 195 750
Prezes
Marcin Dratwiński
 1. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie aktywności fizycznej związanej z kolarstwem.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1. Organizację masowych imprez kolarskich.
  2. Wspieranie inicjatywy budowy ścieżek rowerowych.
  3. Organizacja wspólnych treningów i wyjazdów treningowych.
  4. Uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze Polski i poza nią.
  5. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami i klubami sportowymi.
  6. Współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej.
  7. Organizowanie sympozjów i konferencji.
  8. Działania marketingowe i promocyjne związane z kolarstwem i turystyką rowerową.
  9. Organizowanie masowych imprez związanych z turystyką rowerową przyjazdową i wyjazdową.
  10. Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej pracy swoich członków, sympatyków i wolontariuszy.
  1. Stowarzyszenie może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne wyrażające wolę wspierania statutowych działalności stowarzyszenia.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
os. Słowackiego 24
64-980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 67 352 69 14
Prezes
Łukasz Salamandra

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • retransmisja programów TV,
 • usługi dostępu do sieci internet i telefonicznej,
 • realizacja lokalnego program TV,
 • usługi reklamowe.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Chrobrego 2
64 – 980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 67 216 51 68
Przewodniczący
Czesław Czechowicz

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • ochrona i promowanie praw dziecka,
 • propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych,
  organizowanie pomocy w organizowaniu turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych rodzinom wychowującym dzieci niepełnosprawne,
 • integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku szkolnym, osiedlowym.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Staszica 12
64-980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 692 406 871
Osoba do kontaktu
Marcin Charmaciński

Cele Fundacji:

 

 • prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie ochrony zdrowia, polegającej na wszechstronnej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej , socjalnej i medycznej na rzecz osób, zwłaszcza młodych, uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodzin i bliskich
 • działanie na rzecz promocji zdrowia i trzeźwości, profilaktyki społecznej i edukacji


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Broniewskiego 2
64 – 980 Trzcianka
Kontakt
Przewodnicząca
Jolanta Birula

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologią,
 • prowadzenie świetlicy dla dzieci niepełnosprawnych,
 • wyrównywanie szans życiowych dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologią społeczną,
 • integracja dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi,
 • rozwiązywanie trudnych sytuacji losowych.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Broniewskiego 2
64-980 Trzcianka (przy SP nr 3)
Kontakt
Telefon: 666 943 996
Przewodnicząca
Marta Szaładzińska

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych,
 • organizacja festynów sportowo -rekreacyjnych dla niesłyszących i niedosłyszących,
 • współpraca z ośrodkami w Szczecinie i Poznaniu.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Kościuszki 8
64 – 980 Trzcianka
Kontakt
Prezes
Bogumiła Żyźniewska

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • sprawowanie opieki medycznej, psychologicznej, duchowej i społecznej nad chorymi znajdującymi się w terminalnym okresie choroby, opieki nad przewlekle chorymi oraz opieki nad ich rodzinami,
 • umożliwienie choremu najpełniejszego przeżycia terminalnego okresu choroby, poprawy jakości życia w przypadku przewlekle chorych.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Sikorskiego 7
64–980 Trzcianka

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • wspomaganie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Trzcianka,
 • poprawa warunków pracy i działalności służb związanych z utrzymaniem porządku.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Sikorskiego 73
64 – 980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 602 528 639
Prezes
Wojciech Kasztelan

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • podejmowanie działań na rzecz utrzymania rozwoju handlu i usług na terenie Trzcianki,
 • obrona interesów członków zrzeszenia.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
os. Słowackiego 11/42
64-980 Trzcianka
Prezes
Michał Szczodry

Zakres działalności:

 

 • działalność charytatywna;
 • działalność wspierająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
 • działalność na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • działalność propagująca ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
 • upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • rozwój turystyki i krajoznawstwa oraz organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
Rychlik 16
64 – 980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 602 676 579
Prezes
Emilia Susek-Marecka

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Rychlik,
 • integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
 • wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
Straduń 13
64-980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 510 260 333
Prezes
Tomasz Kledzik

V-ce Prezes – Małgorzata Czerepko

tel. 603 135 722

 

V-ce Prezes – Wioleta Furmańczyk

tel. 608 670 845

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 

 • propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego i adopcyjnego rodzicielstwa dla dzieci i młodzieży osieroconej, osamotnionej i odrzuconej,
 • udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom zastępczym i adopcyjnym oraz ich wychowankom,
 • prowadzenie działań profilaktyczno-zapobiegawczych niepowodzeniom rodzinnym i osobistym w środowiskach będących w kręgu zainteresowań stowarzyszenia,
 • reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych i adopcyjnych wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji,
 • współpraca z rodziną biologiczną oraz kształtowanie właściwych postaw opiekunów zastępczych wobec rodziców biologicznych przyjętych pod opiekę dzieci,
 • promocja i organizacja wolontariatu na rzecz rodzin zastępczych i adopcyjnych.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. 27 Stycznia 21/16
64-980 Trzcianka

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • gromadzenie, opracowanie i upowszechnianie wszelkich dokumentów obrazujących pracę placówek oświatowych w regionie, od czasów  najdawniejszych do współczesności.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Sikorskiego 26
64-980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 67 216 49 00
Prezes
Agnieszka Nowicka

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • pomoc w rozwoju uczniów z terenu gminy,
 • prowadzenie kół zainteresowań (chemiczne, matematyczne, ekonomiczne),
 • prowadzenie klubu net.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Sikorskiego 22
64-980 Trzcianka
Prezes
Lidia Wawrzon-Kubisz

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • Rozwój świadomego społeczeństwa obywatelskiego, pobudzanie aktywności społecznej i inicjowanie czynnego udziału mieszkańców w życiu społecznym i politycznym Ziemi Trzcianeckiej;
 • Dbanie o dorobek kultury materialnej i duchowej, propagowanie wiedzy regionalnej, wspieranie lokalnych twórców;
 • Współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi, administracją państwową, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi w celach statutowych;
 • Promowanie zrównoważonego rozwoju okolic Trzcianki , w szczególności w zakresie gospodarczym, społecznym i kulturowym. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych;
 • Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
Pokrzywno 12a
64-980 Trzcianka
Prezes
Bartosz Sokulski
 • Organizacja pozaszkolnych form kształcenia dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów i kadry dydaktycznej.
 • Organizacja kół zainteresowań, warsztatów i towarzyszących im  przeglądów twórczości.
 • Organizacja letnich turnusów edukacyjno-artystycznych w zakresie poszerzania wiedzy na temat technicznego wsparcia działalności artystycznej, sztuk multimedialnych i organizacji imprez kulturalnych.
 • Organizacja letnich turnusów edukacyjno-artystycznych w zakresie rozwijania wiedzy z dziedziny, techniki i ekologii.
 • Organizowanie i prowadzenie innowacyjnych form edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Podejmowanie działań na rzecz zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, edukacyjnych i materialnych dzieci i młodzieży zaniedbywanej wychowawczo.
 • Podejmowanie działań rewalidacyjno – rehabilitacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 • Wszechstronne działania na rzecz dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, potrzebującej pomocy materialnej i pedagogicznej.
 • Organizacja koncertów, wystaw, seminariów, konferencji.
 • Organizacja instalacji artystycznych różnych form.
 • Wspomaganie działań mających na celu krzewienie kultury.
 • Współpraca z instytucjami kulturalnymi, krajowymi i zagranicznymi.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej, na rzecz poprawy jakości i rozbudzania świadomości projakościowej wśród dzieci, młodzieży i osób starszych, w tym pracowników i przedsiębiorców.
 • Gromadzenie środków finansowych, w celu realizacji zadań statutowych, poprzez tworzenie i prezentację koncertów i spektakli estradowych, programów edukacyjnych, działalność charytatywną, impresaryjną, pośrednictwo, reklamę, fundrasing, dotacje, granty, darowizny, odpisy, spadki, lokaty, inwestycje w akcje i papiery wartościowe, składki członkowskie, zbiórki publiczne, a także wyrób i sprzedaż wyrobów własnych i dzieł sztuki.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
Rychlik 23
64-980 Trzcianka
Kontakt
Prezes
Monika Kochanowska Podskarbi

Stowarzyszenie Klub jeździecki działa w zakresie kultury fizycznej i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem sportów jeździeckich, turystyki na rzecz mieszkańców wsi i miast. Powstało z połączenia ludzi i wspólnej pasji do koni którzy wiedzą czego przy nich szukać, chcąc się rozwijać i kształtować.

 

Cele Stowarzyszenia KJ LP:

 

 • krzewienie kultury sportowej w Naszym regionie
 • popularyzacja sportów oraz podnoszenie wiedzy, umiejętności szczególnie wśród młodzieży aktywny rozwój
 • integracja wszystkich miłośników jeździectwa ponieważ nie działamy tylko pod zawody, więcej w korzyściach przystąpienia do kj
 • działania na rzecz rozwoju i promocji miasta  i wsi Rychlik
 • współorganizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym
 • integracja mieszkańców wsi
 • przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu
 • budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
Przyłęki 38/a
64-980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 502 135 039
Prezes
Grześ Marcin Marian

Wiceprezes: Małgorzata Wylegała

 

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego, gospodarczego wsi Biernatowo, Górnica i Przyłęki;
 • integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu;
 • wspieranie demokracji, budowa społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym;
 • działalność charytatywna i pomoc innym;
 • udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych;
 • popularyzacja rolnictwa ekologicznego;
 • promowanie produktów lokalnych;
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
Siedlisko 109
64-980 Trzcianka
Przewodniczący
Stanisław Krawczyk

Wiceprzewodniczący: Mieczysław Durejko

 

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu,
 • dążenie do dbałości o środowisko naturalne, zachowania możliwości odtwarzania się zasobów naturalnych,
 • ograniczanie wszelkiego rodzaju uciążliwości dla środowiska naturalnego,
 • działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej środowiska,
 • opracowanie programów ochrony środowiska naturalnego,
 • dążenie do utrzymania czystości naturalnych zbiorników wodnych, rzek i cieków, a w szczególności dbałość o zachowanie wyjątkowych walorów rzeki Noteci i Pradoliny Noteci,
 • opisywanie parków krajobrazowych, pomników przyrody charakterystycznych dla regionu działania stowarzyszenia, pokazywanie ważnych przykładów działalności ostatniego zlodowacenia,
 • ujawnianie przypadków bezczynności organów właściwych do ścigania sprawców degradacji środowiska naturalnego,
 • ujawnianie przypadków naruszenia przepisów w sprawach ochrony środowiska w całości lub jego elementów; żądanie rozpoczęcia postępowania administracyjnego i sądowego w sprawach ochrony środowiska.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
Siedlisko 50
64 – 980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 668 424 565
Prezes
Irena Sas

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • kreowanie polityki i kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego we współpracy z organami samorządowymi Gminy, Powiatu i Starostwa,
 • prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i szkoleniowej,
 • organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych, prowadzenie zorganizowanej działalności sportowej i turystycznej,
 • upowszechnianie kultury fizycznej,
 • podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych w szczególności poprzez sport i rekreacj, w tym dotyczących spraw: rozwoju demokracji lokalnej, oświaty, kultury i sportu, ekologii, historii, powodujących tworzenie warunków do powstawania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w gminie i regionie,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • prowadzenie działań na rzecz podniesienia poziomu życia mieszkańców,
 • podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rzecz lokalnych inicjatyw obywatelskich,
 • podtrzymywanie i promowanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami stowarzyszenia.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Polna
64 – 980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 606 686 152
Prezes
Paweł Kolendowicz

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwienie prowadzenia upraw ogrodniczych;
 • poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych;
 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans;
 • integracji wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów;
 • integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych;
 • przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych;
 • ochrona środowiska i przyrody;
 • oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach;
 • kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka;
 • tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Łąkowa 5
64 – 980 Trzcianka
Prezes
Przemysław Sobolewski

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwienie prowadzenia upraw ogrodniczych;
 • poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych;
 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans;
 • integracji wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów;
 • integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych;
 • przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych;
 • ochrona środowiska i przyrody;
 • oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach;
 • kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka;
 • tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Tetmajera
64 – 980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 663 599 652
Prezes
Sebastian Zdanowski

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwienie prowadzenia upraw ogrodniczych;
 • poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych;
 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans;
 • integracji wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów;
 • integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych;
 • przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych;
 • ochrona środowiska i przyrody;
 • oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach;
 • kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka;
 • tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Ogrodowa 4
64 – 980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 606 993 975
Prezes
Ryszard Czuczman

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwienie prowadzenia upraw ogrodniczych;
 • poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych;
 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans;
 • integracji wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów;
 • integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych;
 • przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych;
 • ochrona środowiska i przyrody;
 • oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach;
 • kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka;
 • tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Wieleńska
64 – 980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 691 229 057
Prezes
Andrzej Palczyński

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwienie prowadzenia upraw ogrodniczych;
 • poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych;
 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans;
 • integracji wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów;
 • integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych;
 • przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych;
 • ochrona środowiska i przyrody;
 • oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach;
 • kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka;
 • tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
ul. Tetmajera 17 B
64 – 980 Trzcianka
Prezes
Adam Wieczorek

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • stałe rozwijanie pszczelarstwa,
 • zwalczanie szkodników pszczół oraz prowadzenie chemicznej i naturalnej ochrony środowiska pszczelego,
 • reprezentowanie i ochrona interesów oraz godności i dobrego imienia pszczelarzy.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
os. Słowackiego 28
64-980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 888 505 008
Prezes
Piotr Wernicki

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • działalność rybacko -wędkarska oraz ochrona wód na terenie jeziora Bukowo Duże-Trzcinno koło m. Niekursko,
 • prowadzenie działań podnoszących świadomość ekologiczną wędkarzy oraz czynne poszanowanie przyrody, a w szczególności wód i ich otoczenia,
 • propagowanie modelu etycznego wędkarstwa poprzez szkolenia i współpracę z mediami, utrzymanie współpracy z Administracją Lasów Państwowych dla zapewnienia członkom PZW godziwych warunków do uprawiania wędkarstwa (dojazdy do wód, parkingi).


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
os. B. Chrobrego 2
64-980 Trzcianka
Kontakt
Telefon: 67 216 51 68
Prezes
Czesław Czechowicz

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • rozwijanie kultury, kultury fizycznej oraz rekreacji poprzez turystykę  i krajoznawstwo,
 • znakowanie i utrzymywanie zasad prawidłowego uprawiania turystyki,
  współpraca z organami organizacji państwowej i samorządowej w zakresie organizacji imprez turystycznych,
 • krzewienie zasad prawidłowego uprawiania turystyki.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
os. Słowackiego 34/11
64-980 Trzcianka

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • sprzedaż pozwoleń na wędkowanie, organizacja zawodów wędkarskich,
 • walka z kłusownictwem i nielegalnymi metodami połowu,
 • prowadzenie działalności zarybieniowej, dbanie o czystość wód i otoczenia zbiorników wodnych, administrowanie przydzielonymi wodami.


Notice: Undefined variable: phone2 in /trzcianka/wp-content/themes/2020/parts/content-before/baza-stowarzyszen.php on line 56
Siedziba
os. Słowackiego 24
64 – 980 Trzcianka
Kontakt
Przewodnicząca
Wanda Karczewska

Zakres prowadzonej działalności:

 

 • organizowanie pomocy w organizowaniu turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych rodzinom wychowującym dzieci niepełnosprawne,
 • prowadzenie rehabilitacji podstawowej i leczniczej,
 • organizowanie różnych form działalności kulturalnej, artystycznej i sportowej,
 • integracja środowiska – spotkania, imprezy okolicznościowe,
 • organizowanie turnusów rehabilitacyjno -leczniczych,
 • pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego w szczególności optycznego,
 • opieka interwencyjna osób niewidomych.