Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Wycinka drzew

Zgłoszenie

 

Właściciel (osoba fizyczna) usuwając drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej dokonuje zgłoszenia.

 

Zgłoszenie jest wymagane, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

 

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Zgłoszenie musi zawierać:

 

a) imię i  nazwisko wnioskodawcy,

b) oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo,

c) rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

 

 

W zgłoszeniu należy także podać ilość oraz w miarę możliwości gatunek drzew, które są planowane do wycięcia.

 

 

Po złożeniu zgłoszenia przeprowadzana jest w ciągu 21 dni wizja terenowa w celu oględzin drzew lub krzewów.

 

Zgłoszenie nie jest wymagane na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Zezwolenie

 

Wniosek posiadacza nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy, o wydanie zezwolenia na ich usunięcie. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem nieruchomości, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 

1) imię, nazwisko (nazwę) i adres posiadacza oraz właściciela nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny;

 

2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, albo oświadczenie  o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny;

 

3) zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów przez spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;

 

4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

 

5) obwód pnia drzewa mierzonego na wys. 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

b) nie posiada pni – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

 

6)  wielkość powierzchni z której zostaną usunięte krzewy [m2],

 

7)  miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

 

8)  rysunek lub mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą prawo budowlane, określające usytuowanie drzew lub krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

 

9)  projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania (jeśli jest wymagany);

 

10) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

 

 

Po złożeniu wniosku przeprowadzana jest wizja terenowa w celu oględzin drzew lub krzewów.

 

Decyzja zezwalająca na usunięcie wydawana jest nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy od daty otrzymania wymaganych dokumentów.

 

Zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie krzewu lub krzewów rosnących w skupisku  o powierzchni do 25 m2.

 

Zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Wniosek na usunięcie drzew – rejestr zabytków

Wniosek na usunięcie drzew i krzewów PZD

Wniosek na usunięcie drzew i krzewów

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewu

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Trzcianka. Adres: gen. Władysława Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.
 2. W urzędzie powołany został inspektor ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej urzędu.
 3. Przetwarzanie odbywa się w celach wydania decyzji administracyjnej, a podstawą przetwarzania danych osobowych są:
  – Kodeks postępowania administracyjnego,
  – Ustawa o Ochronie Przyrody.
 4. Przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa. Konsekwencje niepodania danych wynikają z ustaw odrębnych.
 5. Okres przechowywania Państwa danych został określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, itd.) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych.
 7. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego (PUODO)