Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Usuwanie azbestu

Azbest jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat, w Polsce najczęściej stosowane były wyroby z azbestocementu, a w szczególności płyty azbestowo-cementowe faliste, czyli popularny eternit i typu „karo”, które wykorzystywane były jako pokrycia dachowe. Wyroby zawierające azbest, szczególnie wyeksploatowane i w złym stanie technicznym, stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia i życia. Powinny być stopniowo eliminowane i zastępowane innymi materiałami.

 

Gmina Trzcianka przypomina, iż azbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska, której wykorzystywanie, przemieszczanie oraz eliminowanie dozwolone jest przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Na mocy polskiego prawa azbest może być wykorzystywany nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku.

 

Przypominamy osobom fizycznym i osobom prawnym posiadającym nieruchomości zlokalizowane na terenie gminy Trzcianka, na których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, o konieczności złożenia informacji o miejscu i ilości posiadanego azbestu.

 

osoby fizyczne, niebędąca przedsiębiorcami przedkładają corocznie w terminie do 31 stycznia burmistrzowi informację o wyrobach zawierających azbest. Powyższą informację sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi, drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

 

Osoby prawne obowiązane są złożyć informację Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

 

Podstawa prawna: § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31 ze zm.)

 

Wzór ankiety zawierającej informację o wyrobach zawierających azbest można pobrać w Urzędzie Miejskim Trzcianki, biuro nr 001

 

 

 

Informacje dot. przedsięwzięcia pt.  „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka”

 

Uchwała nr XXIV/252/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia likwidacji wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka

 

 

 

 

Uchwała NR LIV/507/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Trzcianka na lata 2018-2032”

 

KLIK

 

 

 

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY TRZCIANKA NA LATA 2018-2032

 

KLIK