Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Kampania antysmogowa

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
Uchwała XXXIX/941/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego (bez Miasta Poznania i Miasta Kalisza), ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

 

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców oraz ochronę środowiska Straż Miejska oraz uprawnieni pracownicy ref. Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi przeprowadzają kontrole palenisk domowych szczególnie w budynkach z których wydobywający się dym z kominów może wskazywać na spalanie szkodliwych odpadów.

 

Kontrole podzielone są na:
– interwencyjne (np. zgłoszenia)
– rutynowe (np. określona wieś, ulica itp.)

 

W trakcie takich kontroli sprawdzane jest, jakie paliwo użytkowane jest w celach opałowych, ponadto użytkownicy pieców pouczani są o zakazie spalania odpadów w piecach oraz informowani o szkodliwości takiego działania.

 

W przypadku jednoznacznego stwierdzenia, że „paliwem” tym są odpady, kontrolujący nakłada mandat na sprawcę spalania odpadów. Natomiast w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie spalania odpadów, pobierane są próbki popiołu celem przekazania ich do analizy chemicznej. Badania próbek popiołu prowadzone są przez specjalistyczne laboratorium chemiczne. Uzyskane wyniki badań potwierdzające spalanie odpadów stanowią dowód w postępowaniach o ukaranie sprawców spalania, toczących się przed Sądem Rejonowym, do którego Straż Miejska Trzcianki kieruje odpowiednie wnioski.

 

Pamiętaj !! Spalając odpady szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie. Podczas spalania odpadów dochodzi do emisji często trujących pyłów i gazów, nie tylko takie gazy wdychamy ale również nieczystości takie osiadają na roślinach które spożywamy.
Kontrolujący jest uprawniony do:
– wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości prywatnej (zamieszkałej) w godzinach od 6 do 22,
– przeprowadzenia badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych
– żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
– żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli,
– do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.

 

Ponadto informujemy, że jeśli zaniepokoił Cię drażniący i gryzący dym wydobywający się z komina nieruchomości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza powinieneś zgłosić ten fakt do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska delegatura w Pile.

 

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów w instalacjach domowych zgodne z art. 191 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie odpadów instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat do 500 zł lub grzywna do 5 000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.

Palenie śmieci szkodzi Twojemu zdrowiu i zdrowiu Twoich najbliższych, zanieczyszcza środowisko, w którym mieszkasz !!!

 

Paląc śmieci uwalniasz do środowiska wiele szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany i są wdychane przez Ciebie i Twoje dzieci. Substancje te kumulują się w organizmie uszkadzając komórki oraz narządy wewnętrzne i wcześniej czy później dadzą o sobie znać np. w postaci chorób nowotworowych.

 

 

Zatem czym palić w piecu?

Bez większych negatywnych skutków dla zdrowia i kieszeni można palić w każdym piecu:

 • węglem kamiennym, spełniający następujące wymagania jakościowe:
  1) wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg;
  2) zawartość popiołu nie więcej niż 10%;
  3) zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %.
 • drewnem nieprzetworzonym i nieimpregnowanym o wilgotności poniżej 20%
 • papierem, tekturą i opakowaniami z papieru, tektury i drewna
 • odpadami z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych
 • odpadami z  kory i korka
 • trocinami, wiórami i ścinkami
 • ekogroszkiem, pelletem, brykietami drzewnymi
 • brykietami ze słomy, szeroko pojętą biomasą (suchą), zbożem

Czym nie wolno palić w piecu ?

śmieciami takimi jak :

 • plastikowe pojemniki buteleki po napojach, kartonów po sokach
 • plastikowe torby z polietylenu
 • zużyte opony
 • inne odpady z gumy
 • przedmioty z tworzyw sztucznych
 • elementy drewniane pokryte lakierem
 • meble pokrytych lakierem
 • sztuczna skóry
 • opakowania po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin
 • opakowania po farbach i lakierach
 • pozostałości farb i lakierów
 • papier bielony  związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych

 

zakaz dotyczy, również spalania:

 

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
 • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %;
 • węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:
  a) wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,
  b) zawartość popiołu nie więcej niż 10%,
  c) zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %;
 • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

 

DOBRZE WIEDZIEĆ!!!

 

Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru Twojego domu.