Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Unia Europejska

W związku z przekształceniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance w Centrum Usług Społecznych w Trzciance, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety skierowanej do wszystkich Mieszkańców gminy Trzcianka powyżej 15. roku życia.

 

Załączona ankieta ma na celu rozpoznanie problemów i potrzeb Mieszkańców gminy Trzcianka; jej efektem będzie dopasowanie działań Centrum Usług Społecznych do możliwie najszerszego zakresu potrzeb Mieszkańców.

 

Państwa wskazówki będą nieocenioną pomocą w planowaniu oraz realizowaniu usług społecznych na rzecz Mieszkańców gminy Trzcianka.

 

Ponieważ zależy nam na tym, by jak największa liczba Mieszkańców gminy Trzcianka wyraziła swoją opinię odnośnie usług społecznych, bardzo prosimy o udzielenie pomocy tym osobom, które mają trudności z obsługą ankiety bądź problem z dostępem do Internetu.

 

Prośbę kierujemy głównie do osób młodych – zaangażowanie Waszych rodziców, dziadków, rodziny i sąsiadów przyczyni się do zaplanowania rozwiązań, które będą miały pozytywny wpływ dla Nas wszystkich.

 

Wydrukowaną ankietę w formie papierowej można wrzucić do skrzynki wystawionej przed głównym wejściem do siedziby Centrum Usług Społecznych w Trzciance, ul. Broniewskiego 7.

 

Ankieta jest anonimowa, a wszelkie informacje analizowane będą wyłącznie statystycznie.

 

LINK DO ANKIETY:  https://tinyurl.com/CUSTrzcianka

 

Termin składania ankiet upływa 19 marca 2021 roku.

Z góry dziękujemy za pomoc!

 

Dyrektor CUS
Ewa Januszkiewicz-Goroszkin

 

 

Projekt „Czas na CUS – utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance”
nr WND-POWR.02.08.00-00-0049/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

W dniu 19.10.2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Opracowanie i upowszechnianie produktów promocyjnych i popularyzujących idee LSR w Gminie Trzcianka.” Nr 00108-6523.2.SW151057/19/20

 

Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności obszaru NGR, ich walorów turystycznych, a także konkurencyjności turystycznej poprzez opracowanie i upowszechnianie kompletu produktów promocyjnych i popularyzujących idee LSR.

Wskaźnikiem realizacji celu jest: liczba nowych wydawnictw, publikacji, serwisów internetowych, aplikacji mobilnych etc. promujących obszar NGR i popularyzujących idee LSR.

 

Logotyp: Fundusze Europejskie - program regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

„Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi”

W dniu 24.10.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi” nr RPWP.09.02.01-30-0031/17-00

 

 

 w ramach:

Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”

Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych

i powojskowych”

Poddziałanie 9.2.1. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych

i powojskowych”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi 21 678 142,48 zł, w tym wysokość dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej – 11 230 207,89 zł.

 

 

Projekt zakłada zagospodarowanie Pl. Pocztowego w Trzciance, wraz z budową obiektu Centrum Integracji Społecznej, a także zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego. Wiodącym zadaniem jest utworzenie Centrum Integracji Społecznej. Ideą powstania budynku Centrum Integracji Społecznej jest stymulowanie rozwoju lokalnej społeczności poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw i projektów, zmierzających do aktywizacji i integracji różnych grup społecznych, w  tym szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem. W tym celu obiekt zostanie udostępniony podmiotom ekonomii społecznej oraz grupom nieformalnym. Ponadto w wyniku modernizacji Pl. Pocztowego i Targowiska Miejskiego powstanie urbanistycznie spójna, funkcjonalna i otwarta przestrzeń miejska koncentrująca życie społeczne, kulturalne i gospodarcze obszaru rewitalizacji i Trzcianki.

 

W dniu 06.11.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Budowa pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance” nr 00040-6523.2-SW1510037/18

 

 

 w ramach:

Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych

Priorytet 4: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Całkowita wartość Projektu wynosi 584 776,60 zł, w tym wysokość dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej – 237 500,00 zł.

 

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Propagowanie dobrostanu społecznego oraz rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance.

 

Projekt partnerski pt. „Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego”

 

jest realizowany od 01.04.2018r. do 30.06.2019r. wspólnie przez następujące instytucje:

 

 

Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący
Gmina Czarnków
Powiat Chodzieski
Gmina Miasta Czarnków
Gmina Miasteczko Krajeńskie
Gmina Miejska w Chodzieży
Powiat Pilski
Gmina Trzcianka
Wartość projektu wynosi: 1 392 788,40 PLN, a dofinansowanie projektu z UE 1 172 228,40 PLN

 

 

Cel projektu

 

 

„Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 Urzędach JST z 3 sąsiadujących powiatów (czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego) woj. wielkopolskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 7 zad. w projekcie w terminie do 30.06.2019.”

 

 

Zadania zaplanowane w projekcie:

 

 

Elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat w 7 urzędach JST, automatyzacja
rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 7 urzędach JST
Wdrożenie rozwiązań w 7 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje
Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 7 urzędach JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta
Wdrożenie rozwiązań w 1 urzędzie JST (P4) w zakresie poprawy elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości
Doskonalenie kompetencji 45 kadr z 7 urzędów JST w obszarze podatków i opłat
Doskonalenie kompetencji 20 kadr z 7 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami
Doskonalenie kompetencji 131 kadr w 7 urzędach JST w obszarach niezbędnych (…)
Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie

 

 

7 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców
7 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami
7 jednostek samorządu terytorialnego, które dokonały elektronizacji procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy (Zad.1)
5 jednostek samorządu terytorialnego, które uruchomiły punkt potwierdzania profilu zaufanego (PPPZ) (Zad.1)
7 jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiony został dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje poprzez wdrożenie rozwiązań w ramach Zad. 2
7 jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiona została jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta poprzez wdrożenie rozwiązań zarządczych w ramach Zad. 3
1 jednostka samorządu terytorialnego u której poprawiona została elektronizacja procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości w ramach Zad. 4
196 pracowników samorządowych, którzy podnieśli kompetencje w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi (Zad.5,6,7)
35 opracowanych formularzy elektronicznych do e-usług (Zad.1)

Logotyp: Fundusze Europejskie - program regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

„Poprawa dostępu dzieci do edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Trzcianka”

 

W dniu 10.04.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Poprawa dostępu dzieci do edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Trzcianka” w ramach:

 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 8: Edukacja

Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej

Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna

Całkowita wartość projektu wynosi 871.802,86 zł , w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 741.032,43 zł.

 

 

Projekt zakłada kompleksową opiekę nad 3 i 4-latkami – w sumie 75 dzieci, organizację zajęć dodatkowych, zakup sprzętu służącego do innowacyjnej nauki kodowania i programowania, rozwój kadry przedszkolnej, a także organizację placu zabaw.

 

ZGODA, DEKLARACJA RODZICA ORAZ REGULAMIN PROJEKTU

Logotyp: Fundusze Europejskie - program regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1;2;3 w Trzciance”

 

W dniu 27.02.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1;2;3 w Trzciance” nr RPWP.03.02.01-30-0001/16-00

 

 w ramach:

Osi Priorytetowej 3 „Energia”

Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”

Poddziałanie 3.2.1. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 9.791.482,02 zł, w tym wysokość dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej – 4.805.424,88 zł.

 

 

Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne i remontowe w pięciu obiektach użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Białej, Szkoły Podstawowej w Łomnicy, Przedszkoli
Nr 1;2;3 w Trzciance. Głównym celem projektu jest zmniejszenie rocznego zużycia energii cieplnej oraz energii elektrycznej w budynkach, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.

 

 

Gmina Trzcianka – w partnerstwie z Fundacją Młodzi w Uzależnieniu – realizuje projekt „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka”.

 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu integracji i aktywności społeczno-zawodowej 150 osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Gminy Trzcianka, poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej.

 

Projekt realizowany będzie do 31.12.2018 r.

W ramach działań projektowych przewiduje się:

a) warsztaty motywacyjne i podnoszące poziom kompetencji miękkich (150 osób);

b) doradztwo zawodowe i edukacyjne (150 osób);

c) warsztaty terapeutyczne (30 osób);

d) warsztaty psychologiczne (30 osób);

e) szkolenia i kursy zawodowe (85 osób);

f) staże zawodowe (62 osoby).

Po zakończeniu powyższych działań planuje się zatrudnienie 35 osób.

 

 

Działania projektowe odbywały się będą na terenie gminy Trzcianka, głównie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Miejsca i harmonogram zajęć każdorazowo zostanie dopasowany do specyfiki rekrutowanych grup projektowych. Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w Biurze Projektu.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu (Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka), w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (os. Słowackiego 24) lub pod numerem telefonu: 509-820-930.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna Integracja (nr Projektu RPWP.07.01.02-30-0063/16,  nr Umowy  RPWP.07.01.02-30-0063/16-00)

 

HARMONOGRAM

Na zdjęciu widać cztery logo: Fundusze Regionalne Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Na zdjęciu widać cztery logo: Fundusze Regionalne Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

W dniu 16.07.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Budowa drogi dla rowerów ze Smolarni do Trzcianki” nr RPWP.03.03.01-30-0005/18

w ramach:

Osi Priorytetowej 3 „Energia”

Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”

Poddziałanie 3.3.1. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 692 023,82 zł, w tym wysokość dofinansowania

ze środków Unii Europejskiej – 1 319 089,72 zł.

 

Przedmiotem projektu są zadania dotyczące mobilności miejskiej polegające na rozwoju zintegrowanego i niskoemisyjnego transportu na terenie gminy Trzcianka. W ramach zadania zrealizowano następujące działania:

Budowa drogi dla rowerów ze Smolarni do Trzcianki o długości 5,55 km,
Modernizacja oświetlenia ulicznego – montaż 32 opraw oświetleniowych w technologii LED,
Działania informacyjno-promocyjne.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

„Budowa tarasu widokowego wraz z wiatą i niezbędną infrastrukturą w Radolinie”

W dniu 13.10.2020 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy nr 01643-6935-UM1512609/20 na realizację operacji pn.: „Budowa tarasu widokowego wraz z wiatą i niezbędną infrastrukturą w Radolinie”

w ramach:

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi 99 013,63 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 63 002,00 zł.

Celem projektu jest poprawa atrakcyjności obszaru LGD poprzez budowę tarasu widokowego wraz z wiatą i niezbędną infrastrukturą w Radolinie. Operacja ma charakter ogólnodostępny i niekomercyjny oraz służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej. Przedmiotem projektu jest stworzenie w Radolinie atrakcyjnej przestrzeni spędzania czasu wolnego. Zaprojektowana inwestycja w pełni wykorzystuje walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz unikalne ukształtowanie terenu.

Logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

W dniu 12.11.2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku” nr RPWP.04.05.04-30-0013/19-00

w ramach:

Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”

Działania 4.5. „Ochrona przyrody”

Poddziałania 4.5.4. „Edukacja ekologiczna”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi 912.041,94 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 621.987,50 zł .

Celem projektu jest utrzymanie obecnego stanu środowiska gminy Trzcianka na poziomie gwarantującym następnym pokoleniom korzystanie z niego w stopniu równym, w jakim korzystają obecne pokolenia. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki edukacji i kształtowaniu postaw ekologicznych społeczności lokalnej w nowopowstałym obiekcie – Centrum Edukacji Ekologicznej w Rychliku.

 

Film z procesu realizacji inwestycji:

Logotyp: Fundusze Europejskie - program regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W dniu 9.07.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki” nr RPWP.03.03.01-30-0027/20-00
w ramach:
Osi Priorytetowej 3 „Energia”
Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”
Poddziałania 3.3.1. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość Projektu wynosi 896 361,79 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 498 606,69 zł.

Przedmiotem projektu są zadania dotyczące mobilności miejskiej polegające na rozwoju zintegrowanego i niskoemisyjnego transportu na terenie gminy Trzcianka.
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
– budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki o długości 0,76 km wraz z kładką nad kanałem żeglownym,
– działania informacyjno-promocyjne, tj. 2 kampanie promujące transport niskoemisyjny.

 

 

 

loga UE, ARiMR, Rybactwo i rybołówst6w

 

 

 

Wiata rekreacyjna w Wapniarni Trzeciej

 

W dniu 22 marca 2022 r. dokonano technicznego odbioru robót budowlanych związanych z realizacją operacji pt.: „Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w Wapniarni Trzeciej”. W ramach operacji wybudowano wiatę, wyposażono ją w zestawy piknikowe, a także utwardzono nawierzchnię.

 

18 listopada 2021 r. Województwo Wielkopolskie zawarło z  Gminą Trzcianka Umowę o dofinansowanie nr 00155-6523.2-SW1510200/20/21 na realizację operacji pt.: „Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w Wapniarni Trzeciej” w ramach działania: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w ramach celu: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, obejmującej: Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

 

Całkowita wartość operacji wyniosła 74 980,15 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 11 220,00 zł.

 

 

Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru NGR, w tym poprawa dostępu mieszkańców obszaru NGR do publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w szczególności rozwój infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa warunków życia lokalnej społeczności, poprzez budowę drewnianej wiaty rekreacyjnej w Wapniarni Trzeciej.

Na zdjęciu widać trzy logo: Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

 

W dniu 05.01.2022 r. podpisana została umowa o powierzenie grantu o numerze 1037/1/2021
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 726 720,00 zł.

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa, zwiększenie świadomości pracowników w temacie bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych, cyfryzacja urzędu, jednostek podległych oraz jednostek oświatowych.

 

Cyfryzacja jednostek oświatowych realizowana będzie w ramach kontynuacji zadania rozpoczętego w ubiegłym roku, a polegającego na wyposażeniu szkół w tablety oraz odtwarzacze multimedialne. Planuje się zakup wspomnianych zestawów do trzech szkół. Tablety zostaną wykorzystane przez uczniów nieposiadających własnego sprzętu do zajęć prowadzonych w trybie zdalnym oraz na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkole.
W ramach cyfryzacji jednostek oświatowych zaplanowano wyposażenie oddziałów przedszkolnych w laptopy.

 

Z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami przewidziano modernizację stron internetowych szkół podstawowych zgodnie z zapisami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

W zakresie cyfryzacji jednostek podległych, zaplanowano wyposażenie Centrum Usług Społecznych w sprzęt (serwer wraz z systemem, drukarkę kodów kreskowych USB, drukarkę etykiet, czytnik kodów kreskowych, oprogramowanie do skanowania oraz rozpoznawania kodów kreskowych), który umożliwi wdrożenie systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD.

 

W ramach realizacji projektu zaplanowano również modernizację serwerowni urzędu (zakup nowych serwerów), wyposażenie pracowników w zestawy słuchawek z mikrofonami, głośniki, kamery internetowe, modernizację niektórych stacji roboczych, zakup: najnowszych systemów operacyjnych i oprogramowania biurowego, specjalistycznego oprogramowania do centralnego zarządzania logami, specjalistycznego oprogramowania do centralnego zarządzania infrastrukturą, laptopów, czytników e-dowodów, a także monitora interaktywnego. Zaplanowano również przeprowadzenie szkoleń dla pracowników urzędu w temacie cyberbezpieczeństwa oraz dostępności cyfrowej.

 

 

 

W dniu 6.04.2023 r pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Trzcianka została zawarta Umowa o dofinansowanie nr 00213-6523.2-SW1510298/22/23 na realizację operacji pt.: „Trzcianecki EkoPatrol – zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ochrony środowiska i akwenów wodnych” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w ramach celu: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, obejmującej: Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu, ochronę obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.

 

Całkowita wartość operacji wynosi: 102 517,00 zł,
w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR: 66 633,20 zł
oraz z publicznych środków krajowych (wkład krajowy): 11 758,80 zł.

 

Celem projektu jest wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska na obszarze NGR
poprzez dbałość i monitoring akwenów wodnych i objętych formami ochrony przyrody
oraz regulowanie ruchu turystycznego na cennych przyrodniczo obszarach za pomocą zakupionego na potrzeby Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Trzcianki, samochodu elektrycznego.

 

loga UE

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

 

„Przebudowa dróg gminnych o nr: 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka”

W dniu 02.06.2023 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00200-65151-UM1500484/22 na realizację operacji pn.: „Przebudowa dróg gminnych o nr: 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi 7 550 760,74 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 4 804 549,00 zł.

Celem projektu jest przebudowa dróg gminnych w m. Biała i m. Straduń w celu skrócenia czasu przejazdu oraz wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego.