Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Gminny Program Rewitalizacji

Prezentujemy, przyjęty 28 września 2017 r. przez Radę Miejską Trzcianki, Program Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023


Program Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023 


Rozpoczął się kolejny etap konsultacji społecznych dotyczących projektu: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023″. Konsultacje odbędą się w dniach 18.08.2017 r. – 04.09.2017 r. Konsultacje prowadzone są formie imiennego wyrażania opinii lub złożenia uwag do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka na formularzu konsultacyjnym, dostępnym poniżej.

 

Wszystkich zainteresowanych Lokalnym Programem Rewitalizacji zachęcamy do zapoznania się z treścią projektowanego dokumentu:

a) w Urzędzie Gminy w Trzciance, w godzinach pracy urzędu w pokoju 207

b) na stronie internetowej Gminy Trzcianka w zakładce; Dla biznesu > Strategie i programy > Gminny Program Rewitalizacji

 

 

Uwagi i wnioski do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji można składać:

a) drogą elektroniczną na adres: ratusz@trzcianka.pl ,

b) drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego Trzcianki (ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka),

c) bezpośrednio u siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój 207 w terminie do 4 września 2017 roku.

 

 

Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

– odniesienia do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem

– danymi kontaktowymi osób zgłaszających uwagi Uwagi i opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę.

Do ogłoszenia załączono projekt dokumentu będący przedmiotem konsultacji.


FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG – REWITALIZACJA


AKTUALNY GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI


Deklaracja współpracy w związku z pracami dotyczącymi Gminnego Programu Rewitalizacji. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego Trzcianki do końca lipca 2017r. drogą pocztową (ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka) lub mailową na adres promocja2@trzcianka.pl

 

POBIERZ DEKLARACJĘ


Mając na uwadze prace związane z Programem Rewitalizacji Gminy Trzcianka oraz sam proces rewitalizacji Gminy, Urząd Miejski Trzcianki zaprasza na konsultacje społeczne w przedmiotowym zakresie. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Miejskim Trzcianki (Sala Sesyjna) w dniu 21 lipca 2017 r. (piątek) godz.11.00 i zostaną przeprowadzone przez przedstawicieli Firmy Lider Projekt, która opracowuje dla Gminy Program Rewitalizacji. Ponadto w dniach 18-19 lipca 2017 r., o godz. 13:00 odbędą się szkolenia dedykowane Organizacjom Pozarządowym z zakresu społecznej części rewitalizacji i poświęcone będą możliwościom aplikowania i realizowania projektów społecznych tematycznie powiązanych z rewitalizacją.

Zapisy na szkolenia możliwe są poprzez Referat Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, tel. 67 352 73 64   e-mail: promocja2@trzcianka.pl

 

W dniu 8 czerwca 2017, o godzinie 11.00, w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Trzcianki, odbędą się warsztaty dla Organizacji Pozarządowych. Warsztaty mają na celu wypracowanie planu działania poprzez wymianę pomysłów oraz uzgodnienie wspólnego stanowiska ws. rewitalizacji. Na spotkaniu uzgodniony zostanie także harmonogram kolejnych warsztatów i spotkań fokusowych. Z poważaniem Bartosz Sokulski – koordynator ds rewitalizacji.


 

 Trzcianka, 16.05.2016 r

RPI.271.11.2016.RZ

 

„Kompleksowa rewitalizacja gminy Trzcianka” to projekt skierowany do mieszkańców gminy Trzcianka, którego celem jest zaangażowanie lokalnej społeczności w szeroko pojęte działania rewitalizacyjne.

Beneficjent projektu: gmina Trzcianka

Czas trwania projektu: 1 czerwca 2016 – 31 lipca 2017

Miejsce realizacji projektu: gmina Trzcianka

Biuro projektu: Urząd Miejski Trzcianki, pok. 205, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka

Koordynator projektu: mgr inż. Bartosz Sokulski, tel. 697-618-976

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji:

Lider Projekt Sp. z o.o.

Al. Marcinkowskiego 1/3

Tel. 608 241 979

E-mail: marcin.lugawiak@liderprojekt.pl

Nr umowy: DPR.U.102/2016

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


Charakter rewitalizacji:

-przestrzenny: Konieczne jest odnowienie centrum Miasta oraz nadanie mu nowych funkcji.

 

-gospodarczy: Z Placem graniczy teren targowiska. By poprawić warunki handlu i mając na uwadze rozwój gospodarczy miejsca, należy je zmodernizować.

 

-społeczny: W gminie zarejestrowanych jest duża liczba Podmiotów Ekonomii Społecznej. Z informacji podawane przez Organizacje wynika, że istnieje potrzeba stworzenia Centrum Kultury i Ekonomii Społecznej– miejsca, które będzie przestrzenią do realizacji działań społecznych, w połączeniu z kulturą.

 

Wybór miejsca podyktowany jest też wcześniejszą analizą społeczną tej części miasta (do pobrania prezentacja), z której wynika, że spory odsetek tzw. grup i obszarów dysfunkcyjnych, zamieszkuje lub znajduje się w tym rejonie (tab. 1)

 

Tab.1. Dane wyjściowe – część społeczna (źródło: badania własne, oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)

Lp.Ilość osób korzystających z pomocy MGOPSMiastoPlac Pocztowy i teren przyległy
1.Ilość osób korzystających z pomocy ( różne formy )1625226
2.Dzieci do lat 18330796
3.Osoby uzależnione10640
4.Osoby niepełnosprawne32349
5.Rodziny niepełne4821
6.Osoby samotne30456
7.Bezrobotni zarejestrowani w PUP,

w tym z prawem do zasiłku

710

105

97

 

Techniki, narzędzia i działania aktywizacyjne

 

Zakłada się wykorzystanie w projekcie następujących technik, narzędzi oraz działań aktywizacyjnych:

 

a) Konsultacje społeczne dla różnych grup interesariuszy a także dla wszystkich mieszkańców gminy. Konsultacje te rozumiane będą, jako dwustronny proces komunikowania, dzięki któremu Urząd Gminy zdobywa od mieszkańców informacje na temat proponowanych rozwiązań w zakresie rewitalizacji i aktualizacji rozwiązań już istniejących. Konsultacje społeczne będą odbywać się w formie następujących działań: ankietowanie, sondaże, spotkania i dyskusje z różnymi grupami.

 

b) Organizacja warsztatów np. charrette (lub podobnych). Spotkania te przeznaczone będą zarówno dla władz lokalnych oraz mieszkańców, jak i ekspertów, planistów czy przedstawicieli organizacji pozarządowych. Warsztaty będą miały na celu wypracowanie planu działania poprzez wymianę pomysłów oraz uzgodnienie wspólnego stanowiska ws. rewitalizacji. Formę dochodzenia do określonego rozwiązania, przedstawianego następnie za pomocą planu, stanowić będzie w tym sposobie publiczna dyskusja pomiędzy partnerami.

 

c) Organizacja spotkań fokusowych, dyżurów (w Urzędzie Miejskim Trzcianki) i case study dla Urzędników i różnych grup interesariuszy a także umożliwienie szerszej dyskusji na temat rewitalizacji.

 

d) Akcje bezpośrednie (np. informacje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, informacje w mediach)

 

Harmonogram działań ustalany jest na bieżąco z poszczególnymi grupami interesariuszy i dostępny jest w Biurze Projektu lub u Koordynatora.


 

 

 

 

Zapytanie ofertowe burmistrz Trzcianki zaprasza do złożenia oferty na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017 – 2026


POBIERZ ZAPROSZENIE O SKŁADANIA OFERT


POBIERZ PROJEKT UMOWY


POBIERZ DRUK OFERTY


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY